Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wszystkich zainteresowanych służbą w Policji zapraszamy na spotkanie informacyjne

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą w Policji na spotkanie informacyjne. Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji do służby. Zapraszamy zatem do wstąpienia w nasze szeregi.

W dniu 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, ul. Jana Pawała II 39 odbędzie się spotkanie informacyjne dla tych wszystkich osób, które swoją przyszłość chcieliby związać ze służbą w Policji.

 

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 • posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendach powiatowych lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Zapraszamy zatem do wstąpienia w nasze szeregi.